“nsk滚珠丝杠好吗MSFD0401-2-NSK MPFD滚珠丝杠” 已加入到您的购物车中.

  MSFD0401-2-NSK MPFD滚珠丝杠

扫码获取价格库存技术资料

  MSFD0401-2-NSK MPFD滚珠丝杠   产品参数

MSFD0401-2-NSK MPFD滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
4
导程
1
丝杠轴底径
3.2
滚珠节圆直径
4.2
钢球直径
0.8
精度等级
C1-C7
螺母直径
10
法兰直径
20
螺母长度
12
螺母安装 PCD
15
额定动负载 CaN
315
额定静负载 C0aN
370
有效圈数
1×2
法兰盘宽度
3
法兰安装孔通孔直径
2.9
法兰安装孔沉孔直径
法兰安装孔沉孔深度
轴向刚度 KNm
22